งตัวนักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง อาจารย์ประจำหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา…

Read More

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศ…

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบร…

Read More

สอบปลายภาคเรียนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

สอบปลายภาคเรียนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันที่ 28-29 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดำเนินการจัดสอบปลาย…

Read More

สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกา…

Read More

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดำเนินการจั…

Read More

ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย วิธีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย  วิธีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่5 กันยายน 2562 ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนค…

Read More

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภ…

Read More
1 2 3 7