กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษา
ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
 
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.นริสานันท์  แมนผดุง
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษา
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) และ ปร.ด. (อุดมศึกษา)
 
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

   
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสุระ
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.ด. (อุดมศึกษา)
 
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)