กรรมการบริหารหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

17
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู
การศึกษา
ศษ.บ. (เคมี)
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
22
ชื่อ-นามสกุล 
รศ.บุปผา แสวงผล 
ตำแหน่ง 
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  

21
 
ชื่อ-นามสกุล 
ผศ.อุทิศ นวลเจริญ 
ตำแหน่ง 
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู
18
ชื่อ-นามสกุล 
อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล 
ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
การศึกษา 
ศศ.บ. (พลศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c
ชื่อ-นามสกุล 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง 
ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
การศึกษา 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
20
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู
การศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)