กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

 
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(เทคโนโลยีสังคม)
ปร.ด.(การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
 
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การศึกษา
พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
Ph.D (Strategic Management)
 %e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%a3%e0%b8%b2
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การศึกษา

 
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.เมธารัตน์  จันตะนี
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การศึกษา
ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
 
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การศึกษา
บธ.บ.(การจัดการ)
ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)
ปร.ด.(การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)