วันที่ 25 ธ.ค. 59 กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่1) ภาคเรียนที่ 2/2559 ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู