กำหนดการสอบเปล่าของนักศึกษา

fater_04

Related Post

-วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม  2560 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ขึ้นสอบห้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2