รายชื่ออาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.โฆสิต สุวินิจจิต
การศึกษา : 
  -ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเมืองการปกครอง 
   มหาวิทยาลัยนิวพอร์ต สหรัฐอเมริกา
  -Doctor of Philosophy in Business Administration, 
   Newport University, USA 
   -ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   -ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2548 
   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 18)
   -สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
  -หลักสูตรการตลาด จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
  -หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตำแหน่ง 
  -คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  -ประธานกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบันเทิงและการสื่อสาร 
  -สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  -กรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมปฎิรูปประเทศ สปท.
  -ประธานอนุกรรมการประสานสื่อสารมวลชนรวมปฏิรูปประเทศ สปท.
  -อุปนายกสมาคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทย -จีน
  -คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  -ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สคบ.  
  -อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ คูณดี 
การศึกษา :      
ตำแหน่ง :ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
       อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอน :ภาษาอังกฤษ
E-mail :
 %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2copy
การศึกษา :         
ตำแหน่ง :
รายวิชาที่สอน :
E-mail :