รายชื่ออาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้

untitled-1%e0%b8%81-copy
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
การศึกษา :
ตำแหน่ง :ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
รายวิชาที่สอน :การจัดการความรู้ทางการศึกษา
E-mail :
 %e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81
ดร.แสน  สมนึก
การศึกษา :
ตำแหน่ง :
รายวิชาที่สอน :
E-mail :
 %e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c
ศ.อารีรัตน์  คูณดี
การศึกษา :
ตำแหน่ง :
รายวิชาที่สอน :ภาษาอังกฤษ
E-mail :
การศึกษา :
ตำแหน่ง :
รายวิชาที่สอน :
E-mail :