รายชื่ออาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ คูณดี
ตำแหน่ง :ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
     อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอน :ภาษาอังกฤษ
E-mail :

 %e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2
การศึกษา :        
ตำแหน่ง :
รายวิชาที่สอน :
E-mail :