วันที่ 18 มีนาคม 2561สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ”

วันที่ 18 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้นำนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” อนุญาติให้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาภายในสถานที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” ได้นำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการจัด สรรพื้นที่ใช้สอย มีทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ตะไคร้ มะนาว โหระพา พริก มะเขือ นาข้าว และขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยที่รอบๆบ่อน้ำยังได้ปลูกกล้วยนานาพันธุ์ ทั้งยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงแพะ และยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นที่พักอาศัยอีกด้วย