วันที่ 24 มีนาคม 2561 จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพบริการการศึกษา กิจกรรมจิตสาธารณะ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง