วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดำเนินการจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ”สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

28059181_2049165795305640_910915613430322044_n

Related Post