วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง)

ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับบูรณาการกับการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของสังคมไทย