วันที่ 28 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 28 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญลภา บุญวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในครั้งนี้