วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ได้ดำเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ ห้อง 3025 
อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชียวชาญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติสันติสม 
3. นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ 
4. ดร.สมพล รัชตพิมลชัย 
5. นางณัชริกาญจน์ ทรัพย์ทรงชัย 
ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)ในครั้งนี้