วันที่ 9 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ดำเนินการจัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ดำเนินการจัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา บุญมาโฮม อาจารย์ประจำจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในครั้งนี้