วันที่ 2 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 2 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษานำเสนอ ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา