วันที่ 16 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ให้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ให้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ได้มีการดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 09.30 น. บรรยายพิเศษ “คุณธรรมของครูกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน” โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล(ดร.) เจ้าคณะอำเภอป่าโมก เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์กุลอุปถัมภ์) เวลา 11.00 น. กิจกรรมแหล่ “สร้างจิตสำนึกความเป็นครูสู่โรงเรียน” ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ ครูโรงเรียนวัดลำตะเคียน เวลา 11.30น.คณาจารย์ผูกข้อมือนักศึกษา เวลา 13.00 น. กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาทั้ง 3 หมู่เรียน ตัวแทนนักศึกษาแต่ละหมู่เรียนกล่าวแสดงความรู้สึกและสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และผู้นำนักศึกษากล่าวปฏิญาณตน เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทนักศึกษาในครั้งนี้