เรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCD ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

img_5464

Related Post

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวณัฐนียา ห้องกระจก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์เรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCD ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30214 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)