นางสาวพัทธนันท์ จรูญฐีรวัฒน์ เรื่อง“การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”

img_5479

Related Post

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวพัทธนันท์ จรูญฐีรวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์เรื่อง“การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30214 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)