นางฐิตารีย์ กุลวงศ์คเณศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เรื่อง“การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

img_5494

Related Post

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางฐิตารีย์ กุลวงศ์คเณศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เรื่อง“การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”โดยมี อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30214 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)