หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการ อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา