สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562 ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา