ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี รศ.ปราณี ตันประยูร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนวัตกรรม อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา