วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ติดตามการทำวิทยานิพนธ์ เร่งรัดให้ดำเนินการขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ประชุมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ เพื่อติดตามการทำวิทยานิพนธ์ เร่งรัดให้ดำเนินการขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา