นางการิตา เธียรถาวร การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

69097087_2422109334677949_6671953908736196608_n

Related Post

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นางการิตา เธียรถาวร นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีอาจารย์ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30214 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจาร์ปราณี ตันประยูร เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)