สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2(ครั้งที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรให้โดนใจเด็ก”

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2(ครั้งที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรให้โดนใจเด็ก” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ครูธนสรณ์ สุมังคละกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ครูทวิช ลักษณ์สง่า โรงเรียนราชินีบูรณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา