นางสาวกมลวรรณ แดงน้อย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

69257815_2427560200799529_668849695023431680_n

Related Post

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นางสาวกมลวรรณ แดงน้อย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30214 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจาร์ปราณี ตันประยูร เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)