จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม 1. การจัดทำคู่มือให้คำปรึกษา 2.รูปแบบบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ /ค้นคว้าอิสระ 3.แผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ /ค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามแผนการเรียน จัดประชุม ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา