นำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม วิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย