ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมคือ 1.ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) 2.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3. ขอความเห็นชอบปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 5.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน อาคารศรีอโยธยา(สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา