นางสาวอัยรินทร์ ธนอริยมินทร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง“การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามการรับรู้ของครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง”

img_9242

Related Post

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวอัยรินทร์ ธนอริยมินทร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง“การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามการรับรู้ของครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง”โดยมี อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30214 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์ เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)