ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย วิธีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่5 กันยายน 2562 ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย วิธีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารหลักสูตรด้านงานวิชาการ ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง