สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษานำเสนอ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา