นางสาวอภินุช พรมทา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง“การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พระนครศรีอยุธยา”

70782749_2442916792597203_2991183746566193152_o_2442916789263870

Related Post

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวอภินุช พรมทา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง“การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พระนครศรีอยุธยา”โดยมี อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30214 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)