สอบปลายภาคเรียนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันที่ 28-29 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา