ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ 1.การขับเคลื่อนการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2.แนวทางการบริหารหลักสูตร 3.การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา