ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมดังนี้ เวลา 09.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ “คุณธรรมของครูกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน” โดย พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔ ,ดร.) เจ้าคณะอำเภอป่าโมก เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) เมตตาแสดงธรรมบรรยาย เวลา 10.30 – 11.00 น.ชมคลิปวีดีทัศน์ภาพแห่งความทรงจำและกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาทั้ง 3 หมู่เรียน เวลา 11.00 – 11.30 น. กิจกรรมแหล่ “สร้างจิตสำนึกความเป็นครูสู่โรงเรียน” และพิธีบายศรีสู่ขวัญ วิทยากรโดย : ว่าที่ร้อยเอก ดร.สมชาย แก้วเจริญ ครูโรงเรียนวัดลำตะเคียน เวลา 11.30 – 12.30 น. คณาจารย์ผูกข้อมือนักศึกษาและประธานหลักสูตรมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ตัวแทนนักศึกษาแต่ละหมู่เรียนกล่าวแสดงความรู้สึกและสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นักศึกษากล่าวปฏิญาณตน และเวลา12.30น. ผศ.อุทิศ นวลเจริญ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ จัดขึ้ืน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา