พิจารณาชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

Related Post

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานการประชุมพิจารณา ณ ห้อง30214 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา