ายปราโมทย์ ทองหล่อ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไทยมารูจูน จำกัด ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี”

Related Post

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นายปราโมทย์ ทองหล่อ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไทยมารูจูน จำกัด ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี” โดยมี อาจารย์ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30214 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)