งตัวนักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง อาจารย์ประจำหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง อาจารย์ประจำหลักสูตร ส่งตัวนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติทางการบริหาร เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะ ในการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์ของคุรุสภา