ข้อกฎหมาย มร.อย

มติ

 

ระเบียบ

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  การจ่ายเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ.ศ. ๒๕๕๑

2.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2549
3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย  การจ่ายเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑
4.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑

5.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑

6.ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อบังคับ

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.ศ. 2549

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.ศ.พ.ศ. 2560

ประกาศ

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการและบทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนกรรมการในการทำวิทยานิพนธ์  ระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  แผน ก แบบ ก1

3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนกรรมการในการทำวิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ระดับบัณฑิตศึกษา

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนกรรมการในการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนกรรมการในการทำวิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ

6.ระกาศสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การใช้ห้องเรียนในอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

7.ประกาศสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบความรู้พื้นฐานในรายวิชาเสริมสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

8.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  แนวปฏิบัติการแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

9.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2551

11.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เรื่อง  แนวปฏิบัติของนักศึกษาภายหลังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

12.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คณาจารย์บัณฑิตศึกษา

13.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง คณะกรรมการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

14.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง คณะกรรมการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ

15.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดทำวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระและการสำเร็จการศึกษา

16.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   ภาคพิเศษ

17.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง  การกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชา ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาคพิเศษ)