ภาพกิจกรรม2559

สัมมนาทางวิชาการ เรื่องอนาคตทางการศึกษาไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 20 ธ.ค.59 ร่วมจัดโรงทานบริการอาหารเพื่อประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล

24 ธ.ค. 59กิจกรรมทางวิชาการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จิตสำนึกความเป็นไทย ความรักชาติ และการเป็นพลเมืองโลก”

วันที่ 25 ธ.ค. 59พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันที่ 25 ธ.ค. 59 กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่1) ภาคเรียนที่ 2/2559 ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

วันที่ 28 ธ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6/2559