เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

 

เอกลักษณ์

           บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์

           ความรู้ดี  มีทักษะวิจัย ใฝ่คุณธรรม นำท้องถิ่น

 

ค่านิยม

            สรรค์สร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ ยึดมั่นอุดมการณ์ บริการเป็นเลิศ

 

img_1130