ตราสัญลักษณ์

 

aru-logo61-2x3

สีน้ำเงิน แทน สถามันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม“สถามันราชภัฏ”

สีเขียว   แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง    แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม     แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย

สีขาว    แทน ความคิดอันมริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระมาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เพื่อใช้เป้นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏทั่วประเทศตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการลงวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานมีลักษณะเป็นรูปวงรีภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอมด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นฉัตรตั้งอยู่มนพระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่า ทรงมีพระมรมเดชานุภาพในแผ่นดิน) โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโมราณราชประเพณีเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก จากทิศทั้งแปด มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งซึ่งปัจจุบันสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจารึกชื่อคำนี้ท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า“PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY”

117x162-images-logo-GraduateBW

      Download   

Download