ภาพกิจกรรม2560

-วันที่ 7 ม.ค. 2560 บรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลยุทธ์การบริหาร
-วันนี้ 8 ม.ค. 2560 งานสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา
-วันนี้ 6 ม.ค.60 สัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศาสตราจารย์ ดร.โฮริอุติ ทสุโตมุ
-วันที่11-12 ม.ค. 60 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ได้ดำเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 5ปี ของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โฮเต็ล
-วันที่ 18-19 ก.พ.2560 กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา
-วันที่ 11 มี.ค.2560 อบรมเทคนิคการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ทางการศึกษา
-วันที่ 12 มี.ค. 2560 การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
-วันที่ 23 เมษายน 2560 รดน้ำขอพรคณาจารย์เพื่อสืบสานประเพณีไทย 
วันที่ 13 พ.ค. 2560 อบรมเสริมความรู้ทางวิชาการ เรื่อง พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 19 พ.ค.60 คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
-วันที่24-25 มิถุนายน 2560 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2560 
-วันที่ 5 ก.ค. 2560 ถวายเทียนจำนำพรรษา 2560 ณ พระอุโบสถวัดธรรมิกราช  -วันที่ 15 ก.ค. 2560 ปลูกต้นไม้ชนิดดอกไม้สีเหลือง 
-วันที่ 5 ส.ค. 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 
-วันที่ 26 สิงหาคม 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตด้วยพุทธธรรมในยุคประเทศไทย ๔.๐  
-วันที่ 30 กันยายน 2560 ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารพี่เลี้ยงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ประจำปีการศึกษา 2560  
-วันที่ 19 ตุลาคม 2560 งานสัมมนาเรื่องทิศทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ  -
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 อบรมการใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์และ พัฒนาทักษะการใช้Google Classroomและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-วันที่ 16 ธ.ค.2560 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
-ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปศึกษาดูงานในโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
-วันที่ 24 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1) เรื่อง "ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21"