หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • 1.รหัสและชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย         :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
            ภาษาอังกฤษ :Master of Business Administration Program in Business Administration    
  2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
            ชื่อเต็ม (ไทย) :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
           ชื่อย่อ (ไทย)   :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
           ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :Master of Business Administration (Business Administration)
            ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :M.B.A. (Business Administration)
  
         

 • ปรัชญา

            หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นาทางบริหารธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล และมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถบูรณาการศาสตร์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและสากล

   

  ความสำคัญ

             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อกาหนดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผลิตมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทางานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินและติดตามผลการผลิตบัณฑิตจากความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมมีความเป็นผู้นาและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบ กอปรกับประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของมหาบัณฑิตต่อไป


  วัตถุประสงค์

     1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
       2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นา และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์
     4.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
     5.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
     6.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการทาวิจัยทางธุรกิจ ในสาขาที่ศึกษาและมีความสนใจ โดยนาผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหา พัฒนาและหรือชี้นาทิศทางให้แก่องค์กร ของตนได้อย่างเหมาะสม

 •     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และแผน ข ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร
  โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็น 3 แผน คือ
  - แผน ก แบบ ก 1
  - แผน ก แบบ ก 2
  - แผน ข
     ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1) แผน ก แบบ ก 1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
    1.1) รายวิชาแกน ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
    1.2) รายวิชาเฉพาะด้าน
       1.2.1) รายวิชาบังคับ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
       1.2.2) รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
       1.2.3) รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เรียน 36 หน่วยกิต
       1.2.4) รายวิชาเสริม ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
  
  2) แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร
    2.1) รายวิชาแกน ให้เรียน 3 หน่วยกิต
    2.2) รายวิชาเฉพาะด้าน
      2.2.1) รายวิชาบังคับ ให้เรียน 24 หน่วยกิต
      2.2.2) รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เรียน 12 หน่วยกิต
      2.2.3) รายวิชาเสริม ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต  
  
  3) แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและทาการค้นคว้าอิสระ
     3.1) รายวิชาแกน ให้เรียน 3 หน่วยกิต
     3.2) รายวิชาเฉพาะด้าน
      3.2.1) รายวิชาบังคับ ให้เรียน 24 หน่วยกิต
      3.2.2) รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
      3.2.3) รายวิชาการค้นคว้าอิสระ ให้เรียน 6 หน่วยกิต
      3.2.4) รายวิชาเสริม ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
  
  
  

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. ผู้สมัครเรียนแผน ก แบบ ก1
        1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        1.2 มีประสบการณ์การทางานในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
        1.3 เป็นผู้บริหารในหน่วยงาน/มีประสบการณ์ในการบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ/หรือแนบในรับรองการทางานประกอบการพิจารณา
        1.4 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
      2 ผู้สมัครเรียนแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
        2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.