หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้

 • 1.รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้
     ภาษาอังกฤษ
  Master of Education Program in Learning Management 
   2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   
     ชื่อเต็ม (ไทย)
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการเรียนรู้)
     ชื่อย่อ (ไทย) 
  ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) 
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
   Master of  Education (Learning Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ)  
   M.Ed. (Learning Management)

 • ปรัชญา ความสำคัญ

           หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  มีความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง  มีศักยภาพและเป็นผู้นำทางด้านการจัดการการเรียนรู้ การวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย แก้ปัญหาการจัดการการเรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

   

  วัตถุประสงค์

     1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ  มีลักษณะของความเป็นครูที่ดี มีความรัก  ศรัทธามุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีอุดมการณ์และต่อเนื่อง        
     2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรู้ทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะเชิงวิชาการ สามารถวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ตลอดจนบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา การพัฒนางานในวิชาชีพครูและสังคมอย่างแท้จริง
       3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการจัดการการเรียนรู้ สามารถออกแบบเลือกใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากลในการจัดการการเรียนรู้และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
   
 • โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข     ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1.แผน ก แบบ ก2
  -  รายวิชาแกน   
  ให้เรียน         
    3 หน่วยกิต
  -  รายวิชาบังคับ 
   ให้เรียน              
   18 หน่วยกิต
   -  รายวิชาเลือก
  ไม่น้อยกว่า          
   3 หน่วยกิต
  -  รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
  ให้เรียน             
    12 หน่วยกิต
    รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต
  2.แผน ข   
  รายวิชาแกน 
  ให้เรียน 
  3 หน่วยกิต
  รายวิชาบังคับ 
  ให้เรียน 18 หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
  ไม่น้อยกว่า 
  9 หน่วยกิต
  รายวิชาการค้นคว้าอิสระ
  ให้เรียน 
  6 หน่วยกิต
  รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต

   

   

   

   

   

   

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาหรือสาขาอื่น และหรือเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานสอนหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการฝึกอบรม
        2.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  
  

 • It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.