หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย         :    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ภาษาอังกฤษ     :    Master of Education Program in Educational Administration

   

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม (ไทย)     :    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

  ชื่อย่อ (ไทย)      :    ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :    Master of Education (Educational Administration)

  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    M.Ed. (Educational Administration)

 • ปรัชญาและความสำคัญ

            หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรอบรู้และลุ่มลึก         ในศาสตร์การบริหารการศึกษา เป็นนักบริหารมืออาชีพที่สามารถนำองค์ความรู้สากลไปสู่การปฏิบัติจริงในท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ตามหลักการวิชาการและวิชาชีพ มีภาวะผู้นำทางการ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเสาะแสวงหาและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริงบนพื้นฐาน     การมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  
  วัตถุประสงค์
  
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะเป็นผู้มีพฤติกรรม ดังนี้
       1.มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักการที่มีเหตุผลเพื่อส่วนรวมและค่านิยมอันดีงามของสังคม มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และผู้ร่วมวิชาชีพที่เป็นองค์คณะบุคคล
       2.มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารการศึกษา การเป็นผู้นำทางวิชาการ  การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี                               
       3.มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถแก้ปัญหา มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษา  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
       4.มีความสามารถดำเนินการวิจัยทางการบริหารการศึกษา และสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานของงานวิจัยได้

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)ประกอบด้วย

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต

  โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้

  1. แผน ก แบบ ก2
  • รายวิชาแกน ให้เรียน                  3   หน่วยกิต
  • รายวิชาบังคับ ให้เรียน                  21  หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า               6   หน่วยกิต
  • รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เรียน                  12  หน่วยกิต
  • รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต
  1. แผน ข
  • รายวิชาแกน ให้เรียน                   3  หน่วยกิต
  • รายวิชาบังคับ ให้เรียน                  21  หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า               12 หน่วยกิต
  • รายวิชาการค้นคว้าอิสระ ให้เรียน                  6   หน่วยกิต
  • รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านอื่น ๆ 
  ที่มิใช่ทางด้านการศึกษา โดยไม่มีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาแสดงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องศึกษารายวิชาความรู้พื้นฐานทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 
  กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
    2.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริหาร ผู้สอน หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
    3.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.