ภาพกิจกรรม2561

**วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ได้ดำเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
** วันที่ 28 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 **ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ได้นำนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) 
 **วันที่ 1 เมษายน 2561งานรดน้ำขอพรคณาจารย์ และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ 
ณ ห้องโถงอาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) 
 **วันที่ 24 มีนาคม 2561 จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพบริการการศึกษา กิจกรรมจิตสาธารณะ 
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 
 **วันที่ 18 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 ได้นำนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” 
 **วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิืชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมสัมมนา 
หลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 **วันที่ 17 มีนาคม 2561 อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย ดำเนินการจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 **วันที่ 8 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2559 
 **5-9 มีนาคม 2561 ฝึกซ้อมรับปริญญา 2561 
 **วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1 
ณ ตลาดโก้งโค้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 **วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดำเนินการจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ”สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 **วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
 **วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 สาขาวิชาชีพครู ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) 
 **วันที่ 14 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยการนำของ อาจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 **วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ “เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561”